Política de privacitat GSMEP

Responsable de l’Tractament

Aquesta versió de la política de privacitat de la pàgina web www.gsmep.com de la societat Gabinet de Serveis Mèdics d’Empresa i Prevenció SL (GRUPO HAXELIA d’ara endavant) és conseqüència de l’adaptació de les organitzacions de l’esmentat grup (veure avís legal) al nou REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I del CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (des d’ara RGPD).

GRUPO HAXELIA, situat al C / de l’Equador 88-90 amb Codi Postal 08029 de Barcelona, ​​telèfon de contacte 932 41 22 56, amb NIF: B-62.643.978. El Grupo Haxelia és un grup d’empreses dedicat a l’àmbit de la salut des de diferents vessants, com són la prevenció de riscos laborals, la salut, la formació i la consultoria. Podrà contactar amb nosaltres al telèfon dalt citat i a l’adreça info@gabinetesme.com


Es pot posar en contacte amb nosaltres, en relació als tractaments de dades, també a través del compte de l’DPO a: dpo@gesmed.com

Àmbit d’aplicació


La Vigilància de la Salut té com a objectiu la detecció de problemes de salut relacionats amb el lloc de treball, sempre amb caràcter preventiu, mitjançant mètodes com els exàmens mèdics i l’estudi de resultats. Aquestes funcions preventives inclouen la recollida de dades per a la seva anàlisi, interpretació i utilització en la planificació, implementació i avaluació de problemes de salut en el món laboral. La formació està relacionada amb el món de la salut laboral i el benestar de l’treballador al seu lloc de treball.

En el GRUPO HAXELIA, les dades personals que recollim són tant identificatives com de salut en les seves diferents àrees. A més d’explicar com fem servir aquestes dades, les finalitats i les mesures tècniques i organitzatives que apliquem per a la seva seguretat.

En funció del que s’ha dit, les dades que recollim serien:

 • Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, fotografia, DNI, passaport o NIE, nacionalitat, adreces postals, adreces electròniques, telèfon fix, telèfon mòbil.
 • Dades del lloc de treball (per a compliment de la llei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut)
 • Dades de salut per a la gestió del servei de vigilància de la salut.


Com fem servir les dades personals i perquè finalitats.

La funció principal és administrar els nostres serveis i proporcionar-li la millor qualitat en ells en l’àmbit de prevenció de la salut. També podem fer servir les dades per comunicar-nos amb vostè, i així poder lliurar-li les seves dades personals, sempre que vostè ens atorgui el seu consentiment exprés.

Aquests tractaments de dades tenen com a finalitat:

 • Gestió de les dades sanitàries, d’acord amb la finalitat de prestació de serveis de prevenció de riscos i de custòdia i protecció per obligació legal de la documentació sanitària.
 • Atendre les teves consultes realitzades mitjançant l’apartat contacte d’aquest web.
 • Atendre les teves sol·licituds de pressupost d’aquest web.


Totes les dades facilitades en el portal són tractades de forma confidencial i es destinen a oferir-li informació relativa al reconeixement mèdic realitzat en el marc de la prevenció de riscos laborals, com a part del servei contractat GRUPO HAXELIA per l’empresa de la qual l’usuari és empleat i mentre es mantinguin les dues condicions.

fonament legal

El fonament legal del tractament, és aquella llei que ens autoritza a tractaments específics de les seves dades personals en matèria de prevenció de la salut, aquesta és la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que es sustenta sobre l’article 40.2 de la Constitució Espanyola el qual encomana als poders públics, com un dels principis rectors de la política social i econòmica, el vetllar per la seguretat i higiene en el treball.

El Consentiment explícit se sol·licitarà per al tractament de les seves dades personals per a les anàlisis mèdics d’empresa. El consentiment haurà de donar-lo en una clara acció positiva per la seva banda perquè sigui d’acord al que estableix el nou RGPD, per un canal (escrit, verbal, o electrònic) pel qual nosaltres puguem acreditar la seva atorgament. Sempre que se sol·liciti el consentiment per a diverses finalitats diferenciades, s’haurà d’atorgar un per a cada finalitat. Si no ens ho atorgués en aquestes condicions no podríem fer el tractament de dades personals.

Amb les empreses clients amb les que vam signar un contracte, ens legitima perquè accedim a les dades identificatives i de contacte per a aquells treballadors que accedeixen a realitzar-se un reconeixement mèdic. També és aplicable a aquelles empreses que ens faciliten les dades dels treballadors per administrar la formació en la seva empresa.

Els que accedeixen a les teves dades personals.

el qual té signat una clàusula de confidencialitat, aquelles altres empreses de serveis necessàries per dur a terme la prestació dels esmentats serveis amb les que tenim signats contractes de confidencialitat (encarregat de l’tractament) i han passat un protocol d’idoneïtat exigit en el RGPD. Aquestes empreses serien:

 • Serveis de telecomunicacions,
 • Serveis d’auditoria i consultoria.
 • Serveis postals, de distribució i de missatgeria.
 • Serveis de retirada i destrucció de documentació.
 • Serveis de plataformes tecnològiques.
 • Serveis de hosting.
 • Serveis de “back up”.

Lloc de prestació dels serveis relacionats: Espanya.

També accedeixen a les seves dades aquelles administracions públiques per imposició legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Dret Accés

CONTINGUT – Podrà consultar les seves dades personals incloses en fitxers de grup HAXELIA.

Dret Rectificació

CONTINGUT – Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.

Dret Supressió –

CONTINGUT – Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.

Dret Oposició

Podràs sol·licitar:

• Que no es tractin les seves dades personals, i / o

• No ser objecte de decisions automatitzades.

Dret Limitació a el tractament

CONTINGUT – Podrà sol·licitar la limitació a el tractament de les seves dades en els següents casos:

• Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.

• Quan el tractament és il·lícit, però s’oposi a la supressió de les seves dades.

• Quan GRUPO HAXELIA no necessiti tractar les seves dades però vostè els necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

• Quan s’hagi oposat a el tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat

CONTINGUT – Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s’han obtingut de la seva relació amb GRUPO HAXELIA, així com a transmetre-les a una altra organització si fos factible.

Al no ser objecte de decisions basades únicament en tractaments automatitzats En els casos en què GRUPO HAXELIA realitza tractaments automatitzats sense intervenció humana, té dret a que un operador intervingui per explicar-li la decisió adoptada, recollir els seus comentaris sobre això i impugnar la decisió de l’organització.

Si considera que no tractem adequadament les seves dades personals pot posar una denúncia davant l’agència corresponent, prèviament li recomanem que es posi en contacte amb el nostre DPO que li expliqués tots aquells dubtes amb relació als tractaments de dades personals en el compte dpo@gsmed.com

Per a l’exercici d’aquest dret haurà de dirigir a GRUPO HAXELIA, situat en C. de l’Equador 88-90 amb Codi Postal 08029 de Barcelona, ​​amb una fotocòpia del seu DNI o NIE que acrediti la seva identificació, en els termes marcats per la LOPDGDD o a la adreça de correu electrònica info@gabinetesme.com

Scroll al inicio
Ir arriba